Εξαεριστικό μόνωσης
Εξαεριστικό μόνωσης

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αφαίρεση της υγρασίας που εισχωρεί στη μόνωση της κατασκευής.Χρησιμοποιείται ένα εξαεριστικό ανά 25 τ.μ. ώστε να αποφεύγονται προβλήματα που προκύπτουν στη μόνωση εξαιτίας της υγρασίας.Το κάθε εξαεριστικό αποτελείται από 3 μέρη (δίσκος, σωλήνας, καπέλο). Τα μέρη του εξαεριστικού που είναι εκτεθειμένα (σωλήνας – καπέλο)μπορούν να αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς τους.

Φυλλοσυλλέκτης
Φυλλοσυλλέκτης

Σχάρα πλαστική που εφαρμόζεται σε σωλήνες για την αποφυγή φραγής τους από φύλλα. Ταιριάζει σε διάμετρο από 8 έως 14 πόντους.

Στήριγμα θερμομονωτικού υλικού
Στήριγμα θερμομονωτικού υλικού

Πλαστίκο στήριγμα μονωτικών.Διαθέσιμο σε 4 μήκη.